Nepali Gazal, kabita(नेपाली साहित्य, कबिता र गजल)

This is a Nepali गजल written by ANJAN BIBASH ACLO. I do not know him but He has posted this गजल in My Blog. I liked his गजल and have made as a new Post. I am thankful to Anjan Ji and wish him all the best in future in writing Nepali गजल. I believe that he could make it even better had he tried little more and I hope that he certainly does his best on coming days.

Since I like Nepali Poem(kabita) and Nepali (गजल), I will be posting here some more गजल when I have time. You can also send me your Poems and Nepali Gazals.

Literature is such an interesting thing in Life and our Nepali literature is also very rich. Just We need to do is keep on Contributing to this field.

नेपाली साहित्य, कबिता र गजल मन पराउने साथी हरुलाई तल को Anjan जि ले लेख्नु भएको गजल प्रस्तुत गरेको छु। तपाईं पनि यदी नेपाली गजल मन पराउनु हुन्छ भने यो ब्लग हेर्दैइ गर्नु होला। मेरो ब्लग मा पालिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।

समाज सग अयोग्य भै ठोकिन पुगे I

रिसको आवेगमा आँफै सग झोकिन्न पुगे II

जिबन जिउनु को औचित्य नै रहेन I

आफू आफू सगै एक्नास सग ठोक्किन पुगे II

मन भरी का चाहना अभिलाषा सगै I

होड बाजी मा अघी सर्ने म आँफै पहिला रोकिन पुगे II

मुग्लानिएर जवानी दासता मा ब्यतित हुँदा I

समय को पावन्दी मा आफ्फै ठोकिन पुगे II

Dear All, one small thing to inform you that these four blogs are inter-related and maintained by the same group:
http://yuvazone.blogspot.com/
https://talkingforum.wordpress.com/
http://nepaleselaw.wordpress.com/
http://talkingforum.blogspot.com/

Please Make convenient to visit them regularly.

Advertisements

26 thoughts on “Nepali Gazal, kabita(नेपाली साहित्य, कबिता र गजल)

 1. it is one of the good gazal of my view. So I like this gazal very much. I want to see your another gazal in father day . Thank you. . ……………….

 2. i read first time your site I m impressed with you I hope you will good job for u r next addition keep it up best wishes for 2010 from jalandhar punjab india

 3. आकाशको संसार बादल भए
  भुमिको संसार माटो हुन्छ
  मायाको संसार मुटु भए
  प्रेमको संसार प्रेमिका हुन्छ,,,दुर्गा भाई

 4. कुन गांउ हो कुन ठाँउ हो तिम्रो जन्म भूमि
  हांसी हांसी बसेकी छौ तिमी खेली खेली रमी
  हांसो पनि लोभ लाग्दो सिकाईदेउन माया
  मेरो दिलमा तिम्रो रुपको पारिदेउन छाया ।

  नबोलेनी बोलौ बोलौ लाक्छ तिम्लाई देख्दा
  लेखौ लेखौ लाक्छ चिठी किताब पल्टाई हेर्दा
  मुस्कान मात्र भए पनि छाडिदेउन माया
  मेरो दिलमा तिम्रो रुपको पारिदेउन छाया ।

  बोलबोल किन लाज भनि देउन नाँउ
  उपहार पठाउला भनी देउन गाँउ
  मेरो पनि मनको कुरा बुझिदेउन माया
  मेरो दिलमा तिम्रो रुपको पारिदेउन छाया ।

  हात माथि हात राख जीवन भरी जिउला
  जीन्दागीको नाली-बेली सबै बताई दिउला
  मेरो मनको प्रेम पनि थामिदेउन माया
  मेरो दिलमा तिम्रो रुपको पारिदेउन छाया

 5. mutu chiri ragat din6u hatkelo thapna nabhulnu tada bhya pani darsan gar6u aasirbad dina nabhulnu ok bay

 6. आकाशको संसार बादल भए
  भुमिको संसार माटो हुन्छ
  मायाको संसार मुटु भए
  प्रेमको संसार प्रेमिका हुन्छ

 7. d/]sf] dfG5]n] lrxfgdf v’6\6f xNnfPkl5

  clGtd ;+:sf/sf nflu uPsf dnfdLx? lgs} 8/fP / Hofg hf]ufpg efufefu u/] . pgLx?nfO{ nfUof] e’tn] ca ;a}nfO{ vfb}5 . t/ d/]sf] elgPsf] cfkmGt Ho”b} /x]5 eGg] s’/fsf] e]p pgLx?n] kfpg ;s]gg\ ;’?df .
  lhDafa]df ePsf] 5 o:t} . #$ jif{sf Al/S6g 8fdf hfGy] gfdsf o’jssf] nfdf] ljdf/kl5 xfn} 3/d} d[To’ eof] . pgL d[To’kl5 s]xLa]/ 3/df ?jfaf;L eof], cfkmGtx? klg /f]P . Psl5gkl5 hfGy]sf] zjnfO{ uf8\gsf nflu dnfdLx?n] nu] . pgnfO{sf]lkmgdf /fv]/ ha lrxfgsf]] vfN8f]df lj;h{g ug]{ tof/L e}/x]sf] lyof], cGltd Z/b\wfGhnL lbg] a]nfdf Ps hgf dflg;n] zjn] v’6\6f rnfO/x]sf] b]v] . n6 ufsf ´;ª\u eP .
  st} cfÎgf cfFvf e|/ldt eP sL eGg] pgnfO{ nfUof] . km]/L zjnfO{ x]/] . zjn] v’6\6f rnfO/x]sf] lyof] . pgn] c? dnfdLnfO{ klg of] s’/f eg] . ;a}n] zjn] v’6\6f rnfO/x]sf] b]v]kl5 ToxFf :lylt lgs} c;fdfGo aGof] . ;a} 8/fP .
  hfGy] d/]kl5 e’t ag]/ Ao”pl´Psf] / ca ;a} dnfdLnfO{ vfG5 eGg] 8/n] dnfdLx? efufefu ug{ yfn] . t/ Ps hgf clns lg8/ tyf ;fx;L JolQmn] cSsn nufOxfn] .
  st} hfGy] lhpb} kf] 5g\ sL eGg] pgnfO{ nfUof] / ;a} dnfdLnfO{ g8/fpg cfU/x ub}{ hfGy]sf] zj af]s]/ c:ktfndf nluof] . c:ktfndf uP/ r]shFfr ubf{ hfGy] lhpb} /x]sf] yfxf eof] . pgnfO{ b’Olbg ;Dd e]Gl6n]6/df /fv]/ pkrf/ ul/of] / clxn]klg pgsf] pkrf/ e}/x]sf] atfOPsf] 5 .

 8. बनै भरी गुराँस फुल्यो तिमी छौकी कतै?
  डाली डाली भवंरा डुल्यो तिमी छौकी कतै???
  रंगीन छ मौषम कोईली गाउंछे बन्मा,
  झरी पछी आकाश खुल्यो तिमी छौकी कतै???
  आरु फुल्यो रातै सेतै जोवन फुल्छ अब,
  यौबनमा रङ्ग घुल्यो तिमी छौकी कतै???
  गौंबारीको लहर झैं यो मन बहकीयो,

  यो “काले” ले संसारै भुल्यो तिमी छौकी कतै???

 9. समाज सग अयोग्य भै ठोकिन पुगे I

  रिसको आवेगमा आँफै सग झोकिन्न पुगे II

  जिबन जिउनु को औचित्य नै रहेन I

  आफू आफू सगै एक्नास सग ठोक्किन पुगे II

  मन भरी का चाहना अभिलाषा सगै I

  होड बाजी मा अघी सर्ने म आँफै पहिला रोकिन पुगे II

  मुग्लानिएर जवानी दासता मा ब्यतित हुँदा I

  समय को पावन्दी मा आफ्फै ठोकिन पुगे II

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s